Guangfa Securities (GF Securities)

  • Overview

Guangfa Securities (GF Securities)


38/F, Metro Plaza
183 North Tianhe Rd.
Guangzhou 510075
Phone: +86-020-8755-3587
Fax: +86-020-8755-3583
www.gf.com.cn/english/index.htm

STATS


  • Employer Type: Private
  • Chairman: Wang Zhiwei
  • 2008 Employees: 2,500